Quản lý đăng ký

Bạn có thể theo dõi thảo luận tại [Schema] Xác định thực thể doanh nghiệp địa phương với LocalBusiness và Person. Làm ninja mà vẫn học được nhiều điều mới cũng hay đấy. Vậy thì điền email xuống dưới để đăng ký ngay thôi!