Khiên bảo vệ Avatar Facebook

Đọc hướng dẫn tại: Tạo khiên bảo vệ Avatar Facebook | Menu Tools trên Evergreen.

Bước 1: Get Token FB full quyền

Bước 2: Thay thế Token vừa lấy được vào khung “EAAA… (Điền Token Facebook)”

Bước 3: Bấm “Thực hiện” và tận hưởng. (F5 lại Profile xem ảnh đại diện)