Tag: Google Search Console

Google Search Console (GSC) hay tên gọi cũ Google Webmaster Tools (GWT) là công cụ quản trị web do Google cung cấp cho người sở hữu để theo dõi, quản lý, sửa lỗi, cập nhật tin tức từ Google trong quá trình website hoạt động