Tag: Dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc (Structured Data) là những thông tin, thuộc tính được thêm vào trang web giúp công cụ tìm kiểm dễ dàng hiểu và quét hơn. Để thêm Structured Data cho website bạn có thể dùng SchemaMicrofomat. Sau khi đã có Dữ liệu có cấu trúc, trang web có thể được hiển thị thu hút hơn thông qua Rich Snippets.

Dữ liệu có cấu trúc bao gồm: Articles, Book Reviews, Events, Local Businesses, Movies, Products, Restaurants, Software Applications, TV Episodes,… Trong quá trình hoạt động bạn sẽ thấy xuất hiện lỗi Structured Data như lỗi hentry (thiếu author, title, updated), lỗi product do cung cấp thiếu thuộc tính,… Đúng quá lo lắng vì những lỗi này hầu như không ảnh hưởng đến kết quả SEO top Google. Đây chỉ là những nhắc nhớ để trang web cung cấp đầy đủ thông tin hơn thôi.

Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, mẹo, thủ thuật, kinh nghiệm sử dụng, cài đặt Dữ liệu có cấu trúc trên website của bạn, hướng dẫn sửa lỗi Structured Data từ Evergreen